RenEnergy - Pozytywna Energia

PROGRAM MÓJ PRĄD

Mój Prąd 5.0 to piąta edycja wspierania rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych realizowana przez NFOŚiGW.

Ile dofinansowania możesz otrzymać w ramach programu Mój Prąd 5.0?

6 000zł

Instalacja fotowoltaiczna

do 7 000 zł

Instalacja fotowoltaiczna z dodatkowym rozwiązaniem

16 000 zł

Magazyn energii

do 5 000 zł

Magazyn ciepła

3 000 zł

System zarządzania energią
(HEMS)

19 400 zł

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

4 400 zł

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze (klimatyzacja)

Łącznie do nawet 58 000 zł dofinansowania w ramach Mój Prąd 5.0

RenEnergy - Pozytywna Energia

Jakie są najważniejsze zasady?

 • nabór potrwa od 22 grudnia 2023r lub do wyczerpania środków,
 •  jest to ostatnia edycja programu „Mój Prąd”
 •  dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię na potrzeby
  własne,
 •  obejmuje instalacje o mocy 2-10kWp,
 • maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 58 000 złotych i jej wielkość uzależniona
  od łącznej ilości zakupionych produktów,
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1.02.2020r.,
 •  wsparcie nie obejmuje rozbudowy już istniejących i przyłączonych instalacji
  fotowoltaicznych do OSD,
 • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również
  dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji Mój Prąd we wcześniejszych
  latach.

Warto wiedzieć!

Dofinansowanie z dotacji Mój Prąd 5.0 jest przewidziane wyłącznie dla osób, które będą rozliczać się w nowym systemie net-billingu oraz prosumentów, którzy przejdą z systemu net-metering (dotychczasowego system opustów / bilansowania współczynnikiem 0.8 lub 0.7) na net-billing i zmiana ta musi być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez OSD.

RenEnergy - Pozytywna Energia

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

„Czyste powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem.

RenEnergy - Pozytywna Energia

Najważniejsze zasady:

 • nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły i trwa najpóźniej do 31.12.2027r.
 • budżet programu Czyste Powietrze wynosi 103 mld zł,
 • program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgową wieczystą,
 • środki mogą zostać przeznaczone na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, w tym docieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi.
 • wysokość dotacji z programu Czyste Powietrze zależy od kryterium dochodowego, maksymalna łączna kwota dotacji do uzyskania to 135 000 zł,
 • uzyskana kwota dofinansowania w ramach Czystego Powietrza pomniejsza ulgę termomodernizacyjną,
 • w ramach Czystego Powietrza można sfinansować m.in.: pompę ciepła typu powietrze-woda lub typu powietrze-powietrze, mikroinstalację fotowoltaiczną, rekuperację, gruntową pompę ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Dotacja obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych (kwota netto)
 • Jest możliwość skorzystania z prefinansowania na zakup min. pompy ciepła czy instalacji fotowoltaicznej
  Więcej informacji na: https://czystepowietrze.gov.pl

RenEnergy - Pozytywna Energia

PROGRAM MOJE CIEPŁO

Program dopłat realizowany przez NFOŚiGW przewiduje dofinansowanie kupna oraz instalacji pomp ciepła w budynkach nowobudowanych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Najważniejsze informacje

1

Budżet programu: 600 mln zł.

2

Nabór prowadzony w trybie ciągłym, do wyczerpania
dedykowanej puli środków.

3

Okres kwalifikowalności kosztów: od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2026r.

4

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne
– właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych nowych domów.

5

Wysokość dotacji wahać będzie się w przedziale od 7 do 21 tyś zł
(pokryje 30% kosztów kwalifikowanych, posiadacz Karty Dużej Rodziny
uzyska dofinansowanie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych).

6

Okres kwalifikowalności kosztów: od 1 stycznia 2021 r
do 31 grudnia 2026r.

7

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne – właściciele
lub współwłaściciele jednorodzinnych nowych domów.

Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 r. każdy właściciel oraz współwłaściciel jednorodzinnego domu mieszkalnego może odliczyć koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53000 zł. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym podatnik nie ma możliwości odliczenia pełnego kosztu zakupu instalacji, wówczas odliczeń można dokonywać łącznie przez 6 lat, aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty 53000 zł. Z ulgi w podatku dochodowych mogą skorzystać osoby fizyczne rozliczające się według skali podatkowej, w ramach podatku liniowego lub na zasadzie ryczałtu.

Ile zaoszczędzisz?

Dzięki uldze w podatku PIT rzeczywisty koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła może być niższy o 17%, 19% lub nawet 32%.

RenEnergy - Pozytywna Energia

ULGA W PODATKU
ROLNYM

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – z zastrzeżeniem, że te wydatki nie zostały wcześniej sfinansowane w całości lub w części ze środków.

Ile zaoszczędzisz?

Ulga inwestycyjna polega na odliczeniu od podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, nakładów inwestycyjnych w wysokości 25%. Co ważne – wszystkie wydatki muszą być udokumentowane rachunkami.

Ulga inwestycyjna z tytułu jednej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.